Elektronická úradná tabuľa

Uzávierka železničných priecestí

Mesto Veľké Kapušany na základe žiadosti spoločnosť SUDOP Košice a.s. zverejňuje informáciu o dočasnom dopravnom značení pre uzávierku železničných priecestí (pri obci Drahňov), a následné obchádzkové trasy, ktoré sú nutné kvôli úplnej uzávierke úsekov ciest v mieste rekonštruovaných priecestí v rámci realizácie železničnej trate.

Čítať ďalej...

Výberové konanie na funkciu riaditeľa /-ky/ Centra voľného času vo Veľkých Kapušanoch

M E S T O Veľké Kapušany ako zriaďovateľ podľa ustanovenia § 4 odsek 1, zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje: výberové konanie na funkciu riaditeľa /-ky/ Centra voľného času vo Veľkých Kapušanoch

Viac informácií o podmienkach môžete prečítať tu. 

Voľné pracovné miesto - pracovná pozícia: učiteľ primárneho vzdelávanie

Základná škola P.O.Hviezdoslava na sídl. P.O.Hviezdoslava 43, 079 55 Veľké Kapušany v zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca. Voľné pracovné miesto - pracovná pozícia: učiteľ primárneho vzdelávanie.

Viac informácií o podmienkach môžete prečítať tu.

Africký mor ošípaných

Mesto Veľké Kapušany na základe prijatých opatrení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Michalovce z dôvodu, že oblasť okresu Michalovce východne od rieky Laborec a zároveň južne od medzinárodnej cesty E50 spadá do nárazníkovej zóny výskytu afrického moru ošípaných, upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných vymedzenej oblasti okresu Michalovce, aby pri zabíjačkách venovali dôraz na prehliadku ante a post mortem ( pred a po zabití ). 

V prípade podozrivých príznakov je potrebné ihneď informovať súkromného veterinárneho lekára a Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Michalovce.

Uvedené ochorenie má značnú schopnosť rýchleho šírenia, čo spôsobuje v chovoch ošípaných značné ekonomické straty.

O príznakoch ochorenia a o prevencii sa môžete viac dozvedieť tu. 

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností

Slovenská republika sa prostredníctvom štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Zisťovanie vo Veľkých Kapušanoch sa uskutoční od 10. apríla do 29. mája 2017  

Viac môžete prečítať tu. 

Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany (187/C/7)

Mesto Veľké Kapušany v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)  a ods. 5. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 187/C/7 zo dňa 22.02.2017 zverejňuje zámer priameho predaja svojho nehnuteľného majetku.

Viac môžete prečítať tu.

Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017

Oznámenie si môžete prečítať tu.

„Zariadenie sociálnej služby sv. Františka z Assisi“

 Oznamujeme občanom,  že od septembra 2011 funguje v budove kláštora monitorov v Levoči „Zariadenie sociálnej služby sv. Františka z Assisi“. Poskytujeme pomoc závislým jednotlivcom ( alkoholikom, narkomanom, gemblerom a bezdomovcom ), ktorí sa nachádzajú v životnej situácii straty domova.
Útulok má kapacitu 40 – tich bezdomovcov, v súčasnosti má dom voľné kapacity pre mužov od 18 rokov. Forma sociálnej služby je celoročná s poskytovaním celodennej stravy.
Prezentácia útulku je na internetovej stránke: www.utulok.wz.sk

Bližšie informácie o možnosti umiestnenia je možné konzultovať na telefónnom čísle Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch  056 / 638 26 31.

   

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa - 20.12.2016

Mesto Veľké Kapušany na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých kapušanoch č. 179 zo dňa 14.12.2016 v súlade s § 9a ods. 1 písm. c)  a ods. 5. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok Mesta Veľké Kapušany ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Viac môžete prečítať tu.

Ďalšie články...

 1. Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany - 20.12.2016
 2. Zariadenie núdzového bývania pre týrané matky s deťmi v Spišskej Novej Vesi
 3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Veľké Kapušany na obdobie od 1.1.2017 do 30.06.2017
 4. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, J.Erdélyiho
 5. Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany -19.9.2016
 7. Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet V. ročník
 8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany
 9. Verejná vyhláška o začatí stavebného konania
 10. Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja
 11. Výberové konanie na funkciu riaditeľa /-ky
 12. Harmonogram vývozu Komunálneho odpadu v Meste Veľké Kapušany
 13. Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany -8.6.2016/2
 14. Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany -8.6.2016
 15. „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022“ – správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu
 16. Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020
 17. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
 18. „Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 – 2020
 19. Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany -28.4.2016
 20. Verejná obchodná súťaž