Elektronická úradná tabuľa

Návrh VZN doplnenie VZN č. 129/2015 o určení príspevkov od zákonného zástupcu

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje Návrh VZN - Doplnenie VZN č. 129/2015 o o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v školských kluboch detí, v centre voľného času, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľké Kapušany.

Návrh VZN si môžete prečítať  v tomto dokumente pdfVZN doplnenie 129 z roku 2015.pdf268.27 KB:

Uzávierka železničných priecestí

Mesto Veľké Kapušany na základe žiadosti spoločnosť SUDOP Košice a.s. zverejňuje informáciu o dočasnom dopravnom značení pre uzávierku železničných priecestí (pri obci Drahňov), a následné obchádzkové trasy, ktoré sú nutné kvôli úplnej uzávierke úsekov ciest v mieste rekonštruovaných priecestí v rámci realizácie železničnej trate.

Čítať ďalej...

Výberové konanie na funkciu riaditeľa /-ky/ Centra voľného času vo Veľkých Kapušanoch

M E S T O Veľké Kapušany ako zriaďovateľ podľa ustanovenia § 4 odsek 1, zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje: výberové konanie na funkciu riaditeľa /-ky/ Centra voľného času vo Veľkých Kapušanoch

Viac informácií o podmienkach môžete prečítať tu. 

Voľné pracovné miesto - pracovná pozícia: učiteľ primárneho vzdelávanie

Základná škola P.O.Hviezdoslava na sídl. P.O.Hviezdoslava 43, 079 55 Veľké Kapušany v zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca. Voľné pracovné miesto - pracovná pozícia: učiteľ primárneho vzdelávanie.

Viac informácií o podmienkach môžete prečítať tu.

Africký mor ošípaných

Mesto Veľké Kapušany na základe prijatých opatrení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Michalovce z dôvodu, že oblasť okresu Michalovce východne od rieky Laborec a zároveň južne od medzinárodnej cesty E50 spadá do nárazníkovej zóny výskytu afrického moru ošípaných, upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných vymedzenej oblasti okresu Michalovce, aby pri zabíjačkách venovali dôraz na prehliadku ante a post mortem ( pred a po zabití ). 

V prípade podozrivých príznakov je potrebné ihneď informovať súkromného veterinárneho lekára a Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Michalovce.

Uvedené ochorenie má značnú schopnosť rýchleho šírenia, čo spôsobuje v chovoch ošípaných značné ekonomické straty.

O príznakoch ochorenia a o prevencii sa môžete viac dozvedieť tu. 

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností

Slovenská republika sa prostredníctvom štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Zisťovanie vo Veľkých Kapušanoch sa uskutoční od 10. apríla do 29. mája 2017  

Viac môžete prečítať tu. 

Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany (187/C/7)

Mesto Veľké Kapušany v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)  a ods. 5. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 187/C/7 zo dňa 22.02.2017 zverejňuje zámer priameho predaja svojho nehnuteľného majetku.

Viac môžete prečítať tu.

Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017

Oznámenie si môžete prečítať tu.

Ďalšie články...

 1. „Zariadenie sociálnej služby sv. Františka z Assisi“
 2. Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa - 20.12.2016
 3. Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany - 20.12.2016
 4. Zariadenie núdzového bývania pre týrané matky s deťmi v Spišskej Novej Vesi
 5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Veľké Kapušany na obdobie od 1.1.2017 do 30.06.2017
 6. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, J.Erdélyiho
 7. Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany -19.9.2016
 9. Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet V. ročník
 10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany
 11. Verejná vyhláška o začatí stavebného konania
 12. Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja
 13. Výberové konanie na funkciu riaditeľa /-ky
 14. Harmonogram vývozu Komunálneho odpadu v Meste Veľké Kapušany
 15. Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany -8.6.2016/2
 16. Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany -8.6.2016
 17. „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022“ – správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu
 18. Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020
 19. Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
 20. „Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014 – 2020