Elektronická úradná tabuľa

Africký mor ošípaných

Mesto Veľké Kapušany na základe prijatých opatrení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Michalovce z dôvodu, že oblasť okresu Michalovce východne od rieky Laborec a zároveň južne od medzinárodnej cesty E50 spadá do nárazníkovej zóny výskytu afrického moru ošípaných, upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných vymedzenej oblasti okresu Michalovce, aby pri zabíjačkách venovali dôraz na prehliadku ante a post mortem ( pred a po zabití ). 

V prípade podozrivých príznakov je potrebné ihneď informovať súkromného veterinárneho lekára a Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Michalovce.

Uvedené ochorenie má značnú schopnosť rýchleho šírenia, čo spôsobuje v chovoch ošípaných značné ekonomické straty.

O príznakoch ochorenia a o prevencii sa môžete viac dozvedieť tu. 

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností

Slovenská republika sa prostredníctvom štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Zisťovanie vo Veľkých Kapušanoch sa uskutoční od 10. apríla do 29. mája 2017  

Viac môžete prečítať tu. 

Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany (187/C/7)

Mesto Veľké Kapušany v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)  a ods. 5. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 187/C/7 zo dňa 22.02.2017 zverejňuje zámer priameho predaja svojho nehnuteľného majetku.

Viac môžete prečítať tu.

Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto Veľké Kapušany zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2017

Oznámenie si môžete prečítať tu.

„Zariadenie sociálnej služby sv. Františka z Assisi“

 Oznamujeme občanom,  že od septembra 2011 funguje v budove kláštora monitorov v Levoči „Zariadenie sociálnej služby sv. Františka z Assisi“. Poskytujeme pomoc závislým jednotlivcom ( alkoholikom, narkomanom, gemblerom a bezdomovcom ), ktorí sa nachádzajú v životnej situácii straty domova.
Útulok má kapacitu 40 – tich bezdomovcov, v súčasnosti má dom voľné kapacity pre mužov od 18 rokov. Forma sociálnej služby je celoročná s poskytovaním celodennej stravy.
Prezentácia útulku je na internetovej stránke: www.utulok.wz.sk

Bližšie informácie o možnosti umiestnenia je možné konzultovať na telefónnom čísle Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch  056 / 638 26 31.

   

Výberové konanie na funkciu riaditeľa /-ky/ Centra voľného času vo Veľkých Kapušanoch

M E S T O Veľké Kapušany ako zriaďovateľ podľa ustanovenia § 4 odsek 1, zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje: výberové konanie
na funkciu riaditeľa /-ky/ Centra voľného času vo Veľkých Kapušanoch

Viac informácií o podmienkach môžete prečítať tu.

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa - 20.12.2016

Mesto Veľké Kapušany na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých kapušanoch č. 179 zo dňa 14.12.2016 v súlade s § 9a ods. 1 písm. c)  a ods. 5. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok Mesta Veľké Kapušany ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Viac môžete prečítať tu.

Zariadenie núdzového bývania pre týrané matky s deťmi v Spišskej Novej Vesi

Vedenie Domu Charitas sv. Jozefa oznamuje obyvateľom mesta, že  v Dome Charitas sv.Jozefa, na adrese Wolkerova 41, Spišská Nová Ves sa nachádza Zariadenie núdzového bývania pre týrané matky s deťmi. Poskytujú sociálne služby prijímateľom, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii, a to pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo ak sa stali obeťou správania iných fyzických osôb.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, J.Erdélyiho

Mesto Veľké Kapušany  v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 ods.3 zákona NR SR č.552/2003 Z.z.o výkone práce  vo verejnom záujme  v znení   neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa  Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, J.Erdélyiho, Z. Fábryho 36, Veľké Kapušany – Nagykapos.                                                                                            
Viac informácií o podmienkach môžete prečítať tu.

Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Veľké Kapušany -19.9.2016

Mesto Veľké Kapušany v zmysle § 9a ods. 1 písm. c)  a ods. 5. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch č. 131/A/9 zo dňa 29.06.2016 zverejňuje zámer priameho predaja svojho nehnuteľného majetku.

Viac môžete prečítať tu.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Veľké Kapušany

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch v zmysle §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 146  zo dňa 31.08.2016 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Mesta Veľké Kapušany.

Podmienky si môžete prečítať tu