Pozvánka na 18. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová hlavná kontrolórka mesta
 4. Ústna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva - predkladajú: predsedovia komisií MsZ
 5. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície za rok 2016 - predkladá: p. Gejza Brandič, náčelník Mestskej polície
 6. Správa o bezpečnostnej situácií v meste Veľké Kapušany za rok 2016 - predkladá: mjr. Mgr. Martin Špivák, riaditeľ Obvodného oddelenia PZ 
 7. Informácia o prevádzkovaní klubu dôchodcov a o činnosti opatrovateľskej služby - predkladá: Mgr. Ladislav Papp, predseda Denného centra – klubu dôchodcov
 8. Správa o vybavovaní sťažnosti a petícii za rok 2016 - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová hlavná kontrolórka mesta
 9. Opatrenia na ochranu pred povodňami – Povodňový plán - predkladá: Mgr. Peter Petrikán primátor mesta
 10. VZN mesta Veľké Kapušany č. 115/2012 o podmienkach držania psov na  území mesta Veľké Kapušany - predkladá: Mgr. Peter Petrikán primátor mesta
 11. VZN mesta Veľké Kapušany č. 101/2010 o určení miest a podmienok na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov v meste Veľké Kapušany počas volebnej kampane do NR SR, pri voľbe prezidenta SR, do VÚC, do Európskeho parlamentu, do orgánov územnej samosprávy mesta a pri konaní referenda - predkladá: Mgr. Peter Petrikán primátor mesta
 12. VZN mesta Veľké Kapušany č. 85/2008 o mestskej polícii vo Veľkých Kapušanoch - predkladá: Mgr. Peter Petrikán primátor mesta
 13. VZN mesta Veľké Kapušany č. 106/2011 o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská na území mesta Veľké Kapušany - predkladá: Mgr. Peter Petrikán primátor mesta
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Záver.

 zastupitelstvo