Pozvánka na 19. zasadnutie MsZ

Primátor mesta zvoláva 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2017 o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch s nasledovným programom rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ - predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová hlavný kontrolór mesta
 4. Ústna správa o činností komisií MsZ - predkladajú: predsedovia komisií
 5. Návrh Novely č. 2 k VZN Mesta Veľké Kapušany č. 130/2015 o vytvorení školských obvodov v meste Veľké Kapušany - predkladá: Ing. Gejza Dobos Spoločný školský úrad Veľké Kapušany
 6. Schválenie záverečného účtu mesta Veľké Kapušany za rok 2016 - predkladá: Ing. Gereová Zuzana vedúca finančného odboru
 7. Návrh na odpis nedobytných nedoplatkov za KO - predkladá: Ing. Gilányiová Agáta, vedúca finančného odboru
 8. Návrh úpravy rozpočtu mesta Veľké Kapušany - predkladá: Ing. Gereová Zuzana vedúca finančného odboru
 9. Plán práce MsZ na II. polrok 2017- predkladá: Mgr. Peter Petrikán primátor mesta
 10. Plán práce komisií MsZ na II. polrok 2017 - predkladajú: predsedovia komisií MsZ
 11. Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017- predkladá: Mgr. Anetta Kalaposová, hlavný kontrolór mesta
 12. Koncepcia majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod verejnými priestranstvami a komunikáciami v užívaní Mesta Veľké Kapušany - predkladá: Ing. Horváth Ján , odbor výstavby a ÚzP MsÚ
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15.  Záverň

 zastupitelstvo